कम्पनी शो

कारखाना

कम्पनी भवन

कम्पनी निर्माण

कम्पनी भवन

कार्यालय-१

कार्यालय

इंजेक्शन-कार्यशाला-१

इंजेक्शन कार्यशाला

इंजेक्शन-कार्यशाला-2

इंजेक्शन कार्यशाला

मुद्रांकन-कार्यशाला-१

मुद्रांकन कार्यशाला

मुद्रांकन-कार्यशाला-२

मुद्रांकन कार्यशाला

उत्पादन लाइन -1

उत्पादन लाइन

सामग्री-तयारी-क्षेत्र

सामाग्री तयारी क्षेत्र

सामग्री-क्षेत्र

सामग्री क्षेत्र

प्याकेजिङ लाइन

प्याकेजिङ लाइन

गोदाम-१

गोदाम

गोदाम-२

गोदाम

समाप्त-उत्पादन-गोदाम-1

समाप्त उत्पादन गोदाम

निरीक्षण क्षेत्र

निरीक्षण क्षेत्र